1398/02/26

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - تراکتورسازي تبریز

21:30

رخداد های بازی

لوسيانو پريرا مندس 36

54 اکبر ايماني قره آغاج

56 محمد طيبي

لوسيانو پريرا مندس 56

تاکافومي آکاهوشي 66

68 مهدي مهدي پور

80 سيد اشکان دژاگه

رضا ميرزايي 85

لوسيانو پريرا مندس 90

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن