1398/02/26

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - ذوب آهن اصفهان

21:30

رخداد های بازی

مهران درخشان مهر

حکيم نصاري 33

33 مجتبي مقتدايي

محمد شادکام 43

60 محمد زبير نيک نفس

مجتبي بيژن 66

88 وحيد محمد زاده

88 وحيد محمد زاده

93 اساگونا کريستين ايکودارو

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن