1398/02/26

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - صنعت نفت آبادان

21:30

رخداد های بازی

42 عقيل شويعي کعبي

آرمان رمضاني 55

58 طالب ريکاني

رضا اسدي 79

82 عقيل شويعي کعبي

92 عقيل شويعي کعبي

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن