1398/02/26

جزییات مسابقه

ماشین سازی تبریز - پدیده خراسان

21:30

رخداد های بازی

18 حسين مهربان

احسان تاييدي 36

محمدحسين کنعاني زادگان 54

صادق رضانيا 65

71 يونس شاکري

73 اکبر صادقي بديع

92 ميلاد اسفيني فراهاني

عزيز معبودي حقيقي 94

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن