1398/02/13

جزییات مسابقه

نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان

17:00

لیگ برتر

1 : 2

هفته 28

تعداد تماشاچی : 8000 نفر

رخداد های بازی

8 وفا هخامنش

لاشا توتادزه 30

سجاد آشوري ميداني 37

45 جاناتان بواريتو دوس رايس

67 محمد رضا غبيشاوي

محمدمهدي نظري 89

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن