1398/01/23

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - نفت مسجد سلیمان

17:30

رخداد های بازی

مسعود ريکي 19

امين قاسمي نژاد 28

امين قاسمي نژاد 60

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن