1397/12/26

جزییات مسابقه

پيکان تهران - صنعت نفت آبادان

16:30

لیگ برتر

1 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 50 نفر

رخداد های بازی

فراز امامعلي 27

شاهين ثاقبي 42

سعيد قائدي فر 76

87 کارلوس سوارز

93 سيد فاخر تهامي

94 عقيل شويعي کعبي

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن