1397/12/26

جزییات مسابقه

پيکان تهران - صنعت نفت آبادان

16:30

رخداد های بازی

فراز امامعلي 27

87 کارلوس سوارز

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن