1397/12/26

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - استقلال خوزستان

16:30

رخداد های بازی

محمد رضا عباسي 40

محمد رضا عباسي 71

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن