1397/12/25

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - پرسپولیس تهران

16:30

رخداد های بازی

10 علي عليپور

31 احمد نوراللهي

40 سيامک نعمتي

مهرداد بايرامي 67

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن