1397/12/16

جزییات مسابقه

ماشین سازی تبریز - تراکتورسازي تبریز

15:00

رخداد های بازی

24 سيد اشکان دژاگه

50 آنتوني استوک

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن