1397/12/17

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - سپيدرود رشت

16:30

رخداد های بازی

30 ميثم فردوسي شهرستاني

حامد پاکدل 52

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن