1397/12/10

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - سپاهان اصفهان

16:30

رخداد های بازی

مهدي مهدي پور 38

آنتوني استوک 73

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن