1397/12/10

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران

16:30

رخداد های بازی

29 حامد شيري

82 ژوزه آگوستو لوسادابنتيز

اسماعيل شريفات 88

ميلاد خدايي اصل 95

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن