1397/12/10

جزییات مسابقه

پيکان تهران - پدیده خراسان

16:00

لیگ برتر

0 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 620 نفر

رخداد های بازی

سيد مهران موسوي 28

فراز امامعلي 45

56 سعيد صادقي

80 علي نعمتي

امير روستايي 80

90 يونس شاکري

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن