1397/12/10

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - استقلال خوزستان

16:00

رخداد های بازی

محمد غلامي خليل محله 37

60 فريد اميري

92 فريد اميري

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن