1397/12/01

جزییات مسابقه

استقلال تهران - پارس جنوبي جم

18:30

رخداد های بازی

11 ميرهادي ميرجوان

پژمان منتظري 38

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن