1397/11/26

جزییات مسابقه

پيکان تهران - سپاهان اصفهان

16:00

لیگ برتر

0 : 1

هفته 18

تعداد تماشاچی : 3700 نفر

رخداد های بازی

10 سياوش يزداني مقدم

43 سعيد آقايي

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن