1397/11/27

جزییات مسابقه

پارس جنوبي جم - نساجی مازندران

15:30

رخداد های بازی

52 جورجي گولسياني

مجيد علي ياري 56

70 جورجي گولسياني

حسين پور اميني 92

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن