1397/11/25

جزییات مسابقه

پرسپولیس تهران - استقلال خوزستان

16:00

رخداد های بازی

سيد جلال حسيني خشکباري 61

علي عليپور 88

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن