1397/11/26

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - ماشین سازی تبریز

16:00

رخداد های بازی

78 عزيز معبودي حقيقي

ميثم تهي دست 95

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن