1397/11/21

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - سپيدرود رشت

17:15

رخداد های بازی

بختيار رحماني 48

مهرداد محمدي کشمرزي 57

کيروش استنلي 89

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن