1397/11/18

جزییات مسابقه

پيکان تهران - استقلال تهران

15:45

لیگ برتر

0 : 4

هفته 16

تعداد تماشاچی : 7000 نفر

رخداد های بازی

مگنو باتيستا داسيلوا 6

16 مرتضي تبريزي

30 اميد نورافکن

فراز امامعلي 56

59 ميلاد زکي پور کينجي

82 محمد دانشگر

83 وريا غفوري

83 اسماعيل داسيلوا گونسالوس

90 فرشيد باقري

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن