1397/11/16

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - سايپـا تهران

15:30

رخداد های بازی

حسين مجلي شناني 9

21 رضا اسدي

حسين مجلي شناني 24

29 رضا علياري گلوجه

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن