1397/09/23

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - فولاد خوزستان

15:00

رخداد های بازی

24 رضا ميرزايي

51 لوسيانو پريرا مندس

عليرضا نقي زاده 76

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن