1397/09/16

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - استقلال تهران

15:00

رخداد های بازی

12 فرشيد باقري

34 فرشيد باقري

57 جابر انصاري

ميثم فردوسي شهرستاني 58

74 رضا آذري

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن