1397/09/16

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - ماشین سازی تبریز

17:00

رخداد های بازی

امين قاسمي نژاد 3

33 پيمان بابايي علي بيک

حسين مهربان 39

52 محمدحسين کنعاني زادگان

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن