1397/09/09

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - استقلال خوزستان

15:15

رخداد های بازی

مهدي ترابي 19

78 مجتبي رمضاني

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن