1397/09/08

جزییات مسابقه

استقلال تهران - صنعت نفت آبادان

17:30

رخداد های بازی

فرشيد اسماعيلي 9

همام طارق فرج 24

سيد اللهيار صياد منش 74

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن