1397/09/09

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - پدیده خراسان

15:15

لیگ برتر

1 : 0

هفته 14

تعداد تماشاچی : 38000 نفر

رخداد های بازی

مهرداد محمدي کشمرزي 27

مهرداد محمدي کشمرزي 27

59 محمد حسين مرادمند

ساسان انصاري 61

محمد ايران پوريان 93

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن