1397/09/07

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان

15:30

رخداد های بازی

لوسيانو پريرا مندس 7

60 محسن مسلمان

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن