1397/09/08

جزییات مسابقه

نساجی مازندران - سپيدرود رشت

15:00

رخداد های بازی

محمدمهدي نظري 45

57 محمد غلامي خليل محله

68 ميلاد شيخي سليماني

مهرداد عبدي 78

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن