1397/09/02

جزییات مسابقه

پيکان تهران - فولاد خوزستان

15:00

رخداد های بازی

25 حسن بيت سعيد

عيسي آل کثير 85

عيسي آل کثير 87

89 سينا مريدي

90 لوسيانو پريرا مندس

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن