1397/09/04

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - سايپـا تهران

15:45

لیگ برتر

1 : 0

هفته 13

تعداد تماشاچی : 10000 نفر

رخداد های بازی

31 سامول سارفو

محمد قاسمي نژاد 82

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن