1397/08/18

جزییات مسابقه

نساجی مازندران - استقلال خوزستان

15:00

رخداد های بازی

سيد محمد ميري 28

علي اصغر عاشوري 56

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن