1397/08/20

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان

15:30

لیگ برتر

1 : 1

هفته 12

تعداد تماشاچی : 2500 نفر

رخداد های بازی

35 جعفر سلماني

44 کرار جاسم محمد

49 رضا جبيره

عليرضا عليزاده 60

70 حسين ساکي

عرفان کاظمي 73

يوسف وکيا 81

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن