1397/08/11

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - نساجی مازندران

16:00

رخداد های بازی

امين قاسمي نژاد 30

حسين مهربان 75

محمد قاسمي نژاد 90

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن