1397/08/11

جزییات مسابقه

پيکان تهران - تراکتورسازي تبریز

15:30

رخداد های بازی

5 ايمان سليمي

10 دانيال اسماعيلي فر

محمد قاضي نجف آبادي 74

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن