1397/08/11

جزییات مسابقه

استقلال خوزستان - نفت مسجد سلیمان

15:30

رخداد های بازی

47 حسين دوستدار

وحيد خشتان 74

77 اسماعيل شريفات

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن