1397/08/04

جزییات مسابقه

پارس جنوبي جم - صنعت نفت آبادان

16:45

رخداد های بازی

محمد نوري 13

28 اکبر ايماني قره آغاج

محسن بنگر 33

79 رضا جبيره

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن