1397/08/05

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - پرسپولیس تهران

16:35

رخداد های بازی

15 کمال الدين کاميابي نيا

محمد رضا سليماني اصل 87

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن