1397/08/04

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - سپيدرود رشت

16:00

رخداد های بازی

مسعود سليماني شجاعي 86

90 محمد نزهتي

لي هري اروين 92

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن