1397/07/27

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - نساجی مازندران

18:00

رخداد های بازی

10 سجاد آشوري ميداني

کيروش استنلي 15

سجاد شهباززاده 83

92 فرشاد فرجي خنکداري

کيروش استنلي 96

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن