1397/07/28

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - تراکتورسازي تبریز

18:00

رخداد های بازی

طالب ريکاني 17

74 آنتوني استوک

رضا جبيره 76

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن