1397/07/27

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - استقلال تهران

15:00

رخداد های بازی

علي دشتي 7

23 محمد دانشگر

81 وريا غفوري

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن