1397/07/26

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - فولاد خوزستان

15:00

رخداد های بازی

يونس شاکري 55

محمد رضا خلعتبري 79

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن