1397/07/06

جزییات مسابقه

پارس جنوبي جم - پدیده خراسان

18:30

رخداد های بازی

33 يونس شاکري

مجيد علي ياري 60

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن