1397/07/06

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان

18:15

رخداد های بازی

20 طالب ريکاني

29 اکبر ايماني قره آغاج

ادي گابريل هرناندز 55

مهدي رضايي 93

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن