1397/07/07

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - ماشین سازی تبریز

18:30

رخداد های بازی

86 رضا خالقي فر

ميلاد بدرقه 89

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن