1397/06/08

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - ماشین سازی تبریز

19:25

رخداد های بازی

آنتوني استوک 48

مسعود سليماني شجاعي 60

92 عرفان افراز

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن