1397/06/01

جزییات مسابقه

ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان

18:00

رخداد های بازی

35 ماريون سيلوا فرناندز

رضا خالقي فر 48

56 ماريون سيلوا فرناندز

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن